Learn Chinese Language

»

7. Year, Month And Day

August 2nd, 2009 - by Huang Jason


Learn Chinese with “900 Sentences for Chinese”. It’s an excellent free online course for Chinese learning. It contains 60 Chinese lessons and every sentence has an WAV audio from an female native Chinese speaker.

1. What day is it today?   今天 星期   jīn tiān | xīng qī | jǐ;jī ?
2. It\’s Monday today.   今天 星期一   jīn tiān | shì | xīng qī yī 。
3. What\’s the date today?   今天   jīn tiān | shì | jǐ;jī | hào ?
4. It\’s January the 15th, 1999.   今天 1999115   jīn tiān | shì 1 9 9 9 nián 1 yuè 1 5 rì 。
5. What month is this?   现在   xiàn zài | shì | jǐ;jī | yuè ?
6. It\’s December.   现在 十二月   xiàn zài | shì | shí èr yuè 。
7. What year is this?   今年 哪一   jīn nián | shì | nǎ yī | nián ?
8. It\’s the year of 1999.   今年 1999   jīn nián | shì 1 9 9 9 nián 。
9. What will you do during this weekend?   周末 干什么   zhè | zhōu mò | nǐ | gàn shén me ?
10. Does the shop open at 9 am on weekdays?   平日 早上9 开门   zhè | jiā | diàn | píng rì | shì | zǎo shàng 9 diǎn | kāi mén | ma ?
11. It opens at 8 am on weekdays, but at 9 at weekends.   平日 上午8 周末9   píng rì | shàng wǔ 8 diǎn | kāi , dàn | zhōu mò 9 diǎn | kāi 。
12. What will you do the day after on next?   后天 干什么   hòu tiān | nǐ | gàn shén me ?
13. What did you do the week before last?   上上 星期 什么   shàng shàng | xīng qī | nǐ | gān;gàn;hàn | le;liǎo;liào | shén mē ?
14. I\’ll work for the next 5 days.   明天 工作5   míng tiān | qǐ , wǒ | yào;yāo | gōng zuò 5 tiān 。
15. It\’s been 5 years since I last saw you.   5   wǒ | yǐ 5 nián | méi;mò | jiàn;miǎn | nǐ | le;liǎo;liào 。

Note: To get the definition, put the cursor on the Chinese word.

Tags: , , ,

.

Leave a Reply

 (optional)

 (optional)

 
 
Copyright ©2009 JasonHuang LLC.  All rights reserved.
RSS Feed | Site Map | Links | Contact
Learn Chinese in 3 Days