Learn Chinese Language

»

The Table of All Chinese Pinyins

July 9th, 2009 - by Huang Jason


 
This pinyin table is a complete listing of all Chinese Pinyin syllables used in Standard Mandarin. Each syllable in a cell is composed of an initial (columns) and a final (rows). An empty cell indicates that the corresponding syllable does not exist in Standard Mandarin.

The below table indicates possible combinations of initials and finals in Standard Mandarin, but does not indicate tones, which are equally important to the proper pronunciation of Chinese.

Although some initial-final combinations have some syllables using each of the 5 different tones, most do not. Some utilize only one tone.

NOTE: many syllables are not pronounced similarly to the English conventions.

 
View in maximum table.
 
Pinyin table Initials Pinyin table
(no initial) b p m f d t n l g k h
Group a

Finals

-i                         -i Group a

Finals

a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha a
o o bo po mo fo       lo       o
e e     me   de te ne le ge ke he e
ê ê                       ê
ai ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai ai
ei ei bei pei mei fei dei   nei lei gei kei hei ei
ao ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao ao
ou ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han an
en en ben pen men fen     nen   gen ken hen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng eng
er er                       er
Group i

Finals

i yi bi pi mi   di ti ni li       i Group i

Finals

ia ya               lia       ia
io yo                       io
ie ye bie pie mie   die tie nie lie       ie
iao yao biao piao miao   diao tiao niao liao       iao
iu you     miu   diu   niu liu       iu
ian yan bian pian mian   dian tian nian lian       ian
in yin bin pin min       nin lin       in
iang yang             niang liang       iang
ing ying bing ping ming   ding ting ning ling       ing
Group u

Finals

u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu u Group u

Finals

ua wa                 gua kua hua ua
uo wo         duo tuo nuo luo guo kuo huo uo
uai wai                 guai kuai huai uai
ui wei         dui tui     gui kui hui ui
uan wan         duan tuan nuan luan guan kuan huan uan
un wen         dun tun   lun gun kun hun un
uang wang                 guang kuang huang uang
ong weng         dong tong nong long gong kong hong ong
Group ü

Finals

ü yu                   ü Group ü

Finals

ue yue             nue lue       ue
üan yuan                       üan
ün yun                       ün
iong yong                       iong
Pinyin table (no initial) b p m f d t n l g k h Pinyin table
Initials
 
Pinyin table Initials Pinyin table
(no initial) j q x zh ch sh r z c s
Group a

Finals

-i         zhi chi shi ri zi ci si -i Group a

Finals

a a       zha cha sha   za ca sa a
o o                     o
e e       zhe che she re ze ce se e
ê ê                     ê
ai ai       zhai chai shai   zai cai sai ai
ei ei       zhei   shei   zei     ei
ao ao       zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou       zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an       zhan chan shan ran zan can san an
en en       zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang       zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng       zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
er er                     er
Group i

Finals

i yi ji qi xi               i Group i

Finals

ia ya jia qia xia               ia
io yo                     io
ie ye jie qie xie               ie
iao yao jiao qiao xiao               iao
iu you jiu qiu xiu               iu
ian yan jian qian xian               ian
in yin jin qin xin               in
iang yang jiang qiang xiang               iang
ing ying jing qing xing               ing
Group u

Finals

u wu       zhu chu shu ru zu cu su u Group u

Finals

ua wa       zhua chua shua         ua
uo wo       zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai       zhuai chuai shuai         uai
ui wei       zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan       zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen       zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang       zhuang chuang shuang         uang
ong weng       zhong chong   rong zong cong song ong
Group ü

Finals

ü yu ju qu xu               ü Group ü

Finals

ue yue jue que xue               ue
üan yuan juan quan xuan               üan
ün yun jun qun xun               ün
iong yong jiong qiong xiong               iong
Pinyin table (no initial) j q x zh ch sh r z c s Pinyin table
Initials
 
Color Legend: syllable is a modified combination of initial and final
 
 

.

4 Responses to “The Table of All Chinese Pinyins”

 1. sophia says:

  love this table, my first week lessons in chinese is coming along. I wish i could hear the pronunciation.

 2. malaili says:

  I too love the table and also would love to be able to click or mouse over and hear the pronunciation(s).

  Thank you for what you have done, your Great!

 3. sandy says:

  Excellent table. I too wish i cold click on it and hear the sound .

  Great work !!!Thank you for supporting people like me,who are absolute beginners with this wonderfull language.

 4. Kamla says:

  There are probably oethrs, but if you can get Mango through your local library or school, it is an excellent resource. You can record any sound you make and compare it to native speakers. It’s really great! Of course, working with native speakers is the best, but if they are not available Mango is the next best thing, IMO.

Leave a Reply

 (optional)

 (optional)

 
 
Copyright ©2009 JasonHuang LLC.  All rights reserved.
RSS Feed | Site Map | Links | Contact
Learn Chinese in 3 Days