Learn Chinese Language

»

The Most Commonly Used Radicals of Chinese Characters

July 8th, 2009 - by Huang Jason


 
Chinese is composed of radicals. Sometimes the radicals give hints about meaning, and sometimes they give hints about pronunciation. Some are obscure and the etymology has been lost. Chinese mostly learn them by memorization. These are a table of the most commonly used Chinese radicals, their meanings in English, their pinyin pronunciation and a list of Chinese character samples with these radicals:
 
cháng yòng
常用
biān
páng
bù shǒu
部首
  
1
 
.
bīng
 
liǎng diǎn
两点
shuǐ
 

 
lěng
 
zhǔn
  
2
 
.

 

bǎo
gě|gài
 
xiě
 
jūn
 
guān
  
3
 
.
yán
 
yán

páng
 

 
lùn
 
shí
  
4
 
.
chǎng
 
chǎng

tóu
 
tīng
 

 
hòu
  
5
 
.
fāng
 
sān
kuāng
er|ér
 

 
jiàng
 
xiá
  
6
 
.
dāo
 

dāo
páng
 
liè
 
biè|bié
 
jiàn
  
7
 
.
jiōng
 
tóng|tòng

kuāng
 
gāng
 
wǎng
 
zhōu
  
8
 
.
rén
 
dān|chán
rén
páng
 
rén
 
wèi
 

  
9
 
.
bāo
 
bāo

tóu
 
sháo
 
gòu|gōu
 
xún
  
1
 
0
 
.
sī|mǒu
 


er|ér
 
yǔn
 

 

  
1
 
1
 
.
yǐn
 
jiàn


 
tíng
 
yán
 
jiàn
  
1
 
2
 
.
jié
 
dān|chán
ěr
páng
 
wèi
 
yìn
 
què
  
1
 
3
 
.

 
shuāng
ěr
páng
 
fáng
 

 
yuàn
  
1
 
4
 
.

 
shuāng
ěr
páng
 
bāng
 
nà|nèi
 
jiāo
  
1
 
5
 
.
shuǐ
 
sān
diǎn shuǐ
点水
 
jiāng
 
wāng
 
huó
  
1
 
6
 
.
pán
 
(
pán
 
)
 
jiāng|jiàng

páng
 
zhuàng
 
zhuàng
 
jiāng|jiàng
  
1
 
7
 
.
xīn
 
shù
xīn
páng
 
huái
怀
 
kuài
 
xìng
  
1
 
8
 
.
mián
 
bǎo
gài tóu
盖头
 

 
dìng
 
bīn
  
1
 
9
 
.
guǎng
广
 
guǎng
广

páng
 
zhuāng
 
diàn
 

  
2
 
0
 
.
chuò
 
zǒu
zhī

 
guò
 
hái|huán
 
sòng
  
2
 
1
 
.

 


páng
 
dì|de
 
chǎng
 
chéng
  
2
 
2
 
.
ǎo
 
cǎo zì
草字
tóu
 
ài
 
huā
 
yīng
  
2
 
3
 
.
gǒng
 
nòng|lòng


 
kāi
 
biàn
 

  
2
 
4
 
.
yóu
 
yóu

páng
 
yóu
 
lóng
 
liào
  
2
 
5
 
.
shǒu
 
tí shǒu
提手
páng
 
gāng
 
dān|dàn
 
zhāi
  
2
 
6
 
.
kǒu
 
fāng
kuāng
 
yīn
 
guó
 

  
2
 
7
 
.
chì
 
shuāng
rén
páng
 
xíng|háng|xìng
 
zhēng
 

  
2
 
8
 
.
shān
 
sān
piē
 
xíng
 
cān|shān|shēn
 

  
2
 
9
 
.
zhǐ
 
zhé|shé
wén
 
dōng
 
chù|chǔ
 
xià
  
3
 
0
 
.
quǎn
 
fǎn
quǎn
páng
 
kuáng
 

 
hèn
  
3
 
1
 
.
shí
 
shí|sì

páng
 
yǐn
 

 
shì
  
3
 
2
 
.

 


páng
 
kǒng
 
sūn
 
hái
  
3
 
3
 
.

 
jiǎo

páng
 
hóng
 
yuē|yāo
 
chún
  
3
 
4
 
.
chuān
 
sān
guǎi
 
zāi
 
yōng
 
cháo
  
3
 
5
 
.
huǒ
 

diǎn huǒ
点火
 
jié
 
diǎn
 

  
3
 
6
 
.
huǒ
 
huǒ

páng
 
dēng
 
càn
 
zhú
  
3
 
7
 
.
shì
 
shì

páng
 

 
shè
 

  
3
 
8
 
.
wáng
 
wáng

páng
 
wán|wàn
 
zhēn
 
bān
  
3
 
9
 
.

 


páng
 
pǔ|pú
 

 
dòng
  
4
 
0
 
.
niú
 
niú

páng
 

 

 
shēng
  
4
 
1
 
.
zhǐ
 
fǎn
wén
páng
 
shōu
 
zhèng
 
jiào|jiāo
  
4
 
2
 
.

 
bìng

páng
 
zhēng
 
téng
 
hén
  
4
 
3
 
.

 
yì|yī

páng
 
chū
 
xiù
 
bèi
  
4
 
4
 
.
wǎng
 


tóu
 
luó|luō
 
bà|ba
 
zuì
  
4
 
5
 
.
mǐn
 
mǐn


 

 

 
kuī
  
4
 
6
 
.
jīn
 
jīn

páng
 
gāng
 
qīn
 
líng
  
4
 
7
 
.

 


páng
 

 
qiū
 
zhǒng|zhòng
  
4
 
8
 
.

 
dēng

tóu
 
guǐ
 
dēng
 
dèng
  
4
 
9
 
.

 


páng
 
fěn
 
liào
 
liáng
  
5
 
0
 
.

 


tóu
 

 

 

  
5
 
1
 
.
zhú
 
zhú

tóu
 
xiào
 

 

  
5
 
2
 
.

 


páng
 
yuè
 

 

  
5
 
3
 
.

  
/
páng
 
chūn
 
míng
 
jiù

.

Leave a Reply

 (optional)

 (optional)

 
 
Copyright ©2009 JasonHuang LLC.  All rights reserved.
RSS Feed | Site Map | Links | Contact
Learn Chinese in 3 Days